Yurt Kuralları

Yurtlar  Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Yurtlar Yönetim Kurulu; öğrenci işleriyle görevli Rektör Yardımcısı, Yurtlar Müdürü, Yurt Müdürleri ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın iki yıl için tayin edeceği iki öğretim elemanından oluşur. Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri nelerdir?

Yurtlar Yönetim Kurulu; Yurtların genel yönetim, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır, yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, Kurul’a gelen şikâyet ve önerileri inceleyip karara bağlar.

Öğrencilerin bu kurulda görevi var mı?

Öğrenci Konseyi Başkanı veya öğrenci temsilcisi, Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine, yılda en az iki defa kurula katılır ve oyunu kullanır.

Avrasya Üniversitesi yurtlarında kimler kalabilir?

Avrasya Üniversitesi yurtlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin Avrasya Üniversitesi öğrencisi olmaları veya üniversiteye kayıt hakkı kazanmaları esastır. Ancak, imkânlar ölçüsünde diğer Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerde bu yurtlardan yararlanabilirler.

Yurtların hangi tarihte açılıp kapanır?

Akademik Takvimde belirtilen dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, yurtların açılış ve kapanış tarihleri olarak kabul edilir.

Herhangi bir suçtan hüküm giymişler yurt imkânlarından faydalanabilir mi?

Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin affa uğramış olsalar ve/veya haklarındaki hukuki işlemin yürütmesi mahkemelerce durdurulmuş olsa dahi- yurtlara alınıp alınmayacağı Yurtlar Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır

Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrenciler ile ilgili ne gibi işlem yapılır?

Yurt Müdürü, yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, ya da yurtlarla ilişiklerini keserek Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Hangi öğrencilerin yurt kaydı silinir?

Kendisine yer tahsisi yapılmış olmasına rağmen, Akademik Takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kayıt işlemlerini ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya geçerli mazeret bildirmeksizin yurtlara giriş yapmayan öğrencilerin kaydı silinir (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılır).

Yurttan çıkarma kararı verilen öğrencinin itiraz hakkı var mıdır?

Yurttan çıkarma kararlarına karşı beş gün içinde Mütevelli Heyet Başkanlığına itirazda bulunulabilir. Ancak itiraz çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz.

Yurttan ayrılmak isteyen öğrenci ne yapmalıdır?

Yurtlarda kalmakta olan öğrenciler dönem içerisinde ve dönem sonlarında yurttan ayrılmadan önce Yurt İdaresine başvurarak ayrılma işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yurttan habersizce ayrılan ve odasını boşaltmayan öğrencinin odada bıraktığı eşyaları ile ilgili ne işlem yapılır?

Yurttan habersizce ayrılan öğrencilerin odalarında bırakmış oldukları eşyalar Yurt İdaresince toplanarak depoya alınır. 30 gün süresince öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt İdaresi sorumlu değildir.

Güz dönemi sonunda yurttan ayrılmak isteyen öğrenciler hangi hususlara dikkat etmelidirler?

Güz dönemi sonunda yurttan ayrılmak isteyen öğrenciler, bir sonraki dönem için akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar Yurt İdaresini bilgilendirerek yurt çıkış işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.

Belirtilen tarihe kadar bu işlemi yapmayan öğrenciler Bahar Dönemi için yurtta kalmayı ve yurt ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılırlar.

Bahar Dönemi sonunda, bir sonraki eğitim yılı için yurtta kalmaya devam etmek isteyen öğrenciler nasıl bir yol izlemelidirler?

Bahar Dönemi sonunda, bir sonraki eğitim yılı için yurtta kalmaya devam etmek isteyen burslu öğrenciler, Yurt Talep Formlarını, burssuz öğrenciler ise Yurt Talep Formları ile birlikte üniversite tarafından belirlenen avans ücreti dekontlarını belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde, Yurt İdaresine teslim etmek sureti ile yurt rezervasyonlarını yaptırırlar. Bu işlemi yapmayan öğrencilere yer tahsisi yapılmaz. Başvuruda bulunmayan öğrencilerin sonradan yurt isteğinde bulunmaları halinde, talepleri ancak yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra değerlendirilir.

Kendisine tahsis edilmiş olan yurdunu ve/veya odasını değiştirmek isteyen öğrenciler nereye başvurmalıdırlar?

Yurtlar Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular başvuru anındaki müsaitlik durumuna göre değerlendirilir.

Yurtlarda kalan öğrenci hangi eşya ve malzemelerden sorumludurlar?

Yurtlarda kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur. Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Yurt İdaresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür.

Kayıp ve hasarlı eşya / malzeme varsa ne gibi işlem yapılır?

Kayıp ve hasarlı eşya / malzeme bedeli öğrenciden tahsil edilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır ve öğrenci hakkında soruşturma açılır. Yurtlar Müdürlüğü’nce hiçbir başvurusu işleme konmaz. Kendisine belgeleri teslim edilmez.

Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında ne gibi işlem yapılır?  

Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında, Yurt Müdürleri’nce Uyarma ve Kınama cezaları verilebilir.

Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında kimler işlem başlatır?  

Yurtlar İlke ve Kuralları ile Yurtlar Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları Yurt Müdürlerinin teklifi ile Yurtlar Müdürü tarafından görüşülmek üzere Yurtlar Yönetim Kuruluna sevk edilir.

Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar hangileridir?

 1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
 2. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak; yurt çalışanlarına veya sakinlerine onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
 3. Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya ilaçlama yapılmasına engel teşkil etmek.
 4. Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
 5. Yurt Müdürlerince ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
 6. Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda yurtlara hafta içi 00.30, Cuma, Cumartesi ve bayram tatillerinde ise 02.00’den sonra üç kez geç giriş yapmak. (Üniversitemizde ilk senelerini geçirmekte olan ve/veya Hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler için).
 7. Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 5 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
 8. Yurt Yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak.
 9. Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak.
 10. Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (elektrikli ısıtıcı, ocak vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale etmek)
 11. Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak.
 12. Yurt İdaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
 13. Odada ve yurdun diğer alanlarında sigara ve benzeri tütün mamulleri içmek (odada bulunan sigara izmariti kanıt teşkil eder).
 14. Yurt İdaresinden habersiz oda değişikliği yapmak,
 15. Yurt içerisinde ve odada -koleksiyon amaçlı ve boş dahi olsa- alkollü içki şişesi bulundurmak.
 16. Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
 17. Oda penceresi dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya giyim malzemesi, vb. asarak görüntü kirliliği oluşturmak.
 18. Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek şekilde seslenmek.
 19. Yurtlar Müdürlüğü’nün yazılı izni olmaksızın odada hayvan beslemek.
 20. Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha edilir).
 21. Odada bozulabilecek veya çevreye rahatsızlık verebilecek yiyecek, malzeme vb. bulundurmak.
 22. Oda kapısı dışına ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak.
 23. Yurt İdaresince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını bırakmak.
 24. Kayıt ile ilgili olarak Yurt İdaresi’nce kendisinden istenen fotoğraf, evrak ve bilgileri teslim etmemek.
 25. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.

Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.

Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar hangileridir?

 1. Uyarı cezasında belirtilen hususları tekrarlamak.
 2. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
 3. Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Yurtlar Müdürlüğü’nün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak, çevreyi kirletmek.
 4. Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgâh bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda Yurt İdaresini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek.
 5. Yurt Yönetiminin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.
 6. Yurtlar Müdürlüğü’nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.
 7. Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek.
 8. Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere meşgul etmek.
 9. Oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (onur kırıcı söylem, hakaret, telefon ile rahatsızlık verme, vb.).
 10. Öğrenci odalarında ve genel alanlarda, Yurt İdaresince kullanılmasına izin verilmeyen, yangın ve benzeri tehlikelere yol açabilecek elektrikli ve gazlı araç ve gereçleri bulundurmak ve kullanmak (tüp, ısıtıcı vb.).
 11. Network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (odalarda kablosuz modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.)
 12. Yurt İdaresini bilgilendirmeden bir yarıyılda 10 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılır.).
 13. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
 14. Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.

Hangi davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan bir haftadan bir yarıyıla kadar geçici olarak çıkarılırlar?

 1. Kavga etmek.
 2. Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve yerleşke içinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek.
 3. Yurtların huzur ve sükûnunu bozucu eylemlere girişmek.
 4. Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek.
 5. Kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak.
 6. Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt İdaresinden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak, kendisine tahsis edilmiş oda dışında başka odada kalmak.
 7. Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kartını başkasına vererek kullanmasına imkan sağlamak, başkasına ait Kartı kullanmak.
 8. Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
 9. Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
 10. Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 15 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
 11. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
 12. Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

Hangi davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan iki yarıyıldan az olmamak kaydı ile geçici veya kesin olarak çıkarılırlar?

 1. Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
 2. Kumar oynamak ve oynatmak,
 3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlarda bulundurmak.
 4. Kavga etmek.
 5. Hırsızlık yapmak.
 6. Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek.
 7. Yurt yöneticilerine veya sakinlerine ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale, vb.).
 8. Yalnızca karşı cinsin kullanımına ayrılmış olan alanlara Yurt İdaresinin izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak.
 9. Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.
 10. Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
 11. Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
 12. Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 30 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtlar ve kamera kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
 13. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
 14. Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

Üniversite’den veya yurtlardan Uzaklaştırma Cezası alan öğrenciler ne yapmalıdır?

Üniversite’den veya yurtlardan Uzaklaştırma Cezası alan öğrenciler ceza süreleri içerisinde yurt binalarına giremezler, yurtlarda kalamazlar. Yapılabilecek itirazlar uygulamayı engellemez.

Oda güvenliğinde kim sorumludur?

Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olup öğrencilerin oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmaları gerekmektedir. Oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz.

Odalarda bulundurulan özel eşyalardan kim sorumludur?

Öğrencilerimiz doğrudan sorumludur. Odalarda değerli eşya veya nakit bulundurulmaması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Bu tür eşyanın kaybolması veya hasar görmesinden Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz. Öğrencilerin değerli eşyalarını hırsızlığa ve her türlü hasara karşı sigorta ettirmeleri önerilir.

Öğrenci odası kontrol edilebilir mi?

Yurtlarda kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve Yurtlar İlke ve Kuralları’na uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla Yurt Müdürlerince veya görevlilerce kontrol edilebilir.

Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını ne yapmalıdır?

Öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan Yurt İdaresi sorumlu değildir.

Hasarlı eşyaların parasını kim öder?

Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın ve zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarların karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.

Yurt ücretleri sabit midir?

Yurtların ücretleri günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir.

Yurt ücretleri neyi kapsar?

Yurt ücretleri sadece konaklamayı içerir, yiyecek içecek vb. hizmetleri kapsamaz.

Yurt ücreti ne zaman alınır?

Yurt ücretleri her yarıyıl için ilk kayıtta ve kayıt yenileme sırasında peşin olarak alınır. Ders başlangıç tarihinden sonra yapılacak ödemeler için eğitim ücretlerine uygulanan faiz oranı uygulanır (Ders başlangıç tarihinden sonraki kayıtlar için yurtlara giriş tarihi baz alınır).

Yurt ücretini zamanında ödemeyen öğrenciler için ne yapılır?

Yurt ücretini, depozito ücretini ve –varsa- hasar ücretini eğitim yılı başlangıcı itibari ile 15 gün içerisinde ödemeyen öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir. Bir sonraki eğitim yılında yurt müracaatı kabul edilmez ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılmaz. Kendilerine tanınan süre içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, Yurtlar Yönetimi’nce daha düşük ücret kategorisindeki odalara alınırlar veya yurttan çıkartılırlar.

Yurtlardan çıkarılmalarına karar verilen ya da kendi isteği ile ayrılan öğrenciler için ne yapılır?

Yurtlardan çıkarılmalarına karar verilen ya da kendi isteği ile ayrılan öğrencilerden dönem için alınan ücretler iade edilmeyecektir.

Yaz Öğretimi Yurt ücretleri ne kadardır?

Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyeti tarafından saptanır.

Yaz öğretimi ve yarıyıl sürelerinde öğrenciler aynı yurtta mı kalırlar?

Yaz öğretimi ve yarıyıl tatili sürelerince açık tutulacak nöbetçi yurt binaları, her akademik yarıyıl sonunda Yurtlar Yönetimi tarafından belirlenerek tüm öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, duyurularda belirtilen tarihler içerisinde nöbetçi yurtlara geçmekle yükümlüdürler.

Nöbetçi yurtlarda kalmanın şartları nelerdir? Hangi belgeler istenir?

Akademik yıl içinde yurtlarda kalan öğrenciler, yaz aylarında ve tatil dönemlerinde eğitim programlarına devam ettiklerine ilişkin bağlı bulundukları Enstitü / Fakülte/ Yüksekokul’dan belge (Rektörlük onaylı) getirdikleri takdirde (zorunlu staj ve zorunlu dersler için) bu süre içerisinde nöbetçi yurtlarda ücretli olarak kalabilirler.

Yaz öğretimine kayıt yaptıran burssuz öğrenciler ise, ancak Üniversite tarafından belirlenen Yaz öğretimi yurt ücretlerini ödemek koşulu ile yurtlarda kalırlar.

Hazırlık sınıfında okuyan burssuz öğrenciler, eğitim programları devam etmekte olsa dahi, ancak Yaz öğretimi yurt ücretlerini ödemek koşulu ile yaz aylarında yurtlarda kalabilirler.

Yurtlarda kalmayan Avrasya Üniversitesi öğrencileri (burslu ve burssuz), Yaz öğretimi kayıt yaptırdıklarına dair belge getirmeleri ve Yaz öğretimi yurt ücretlerini ödemek sureti ile nöbetçi yurtlarda kalabilirler.

Hangi öğrenciler nöbetçi yurtlardan yararlanamazlar?

Yaz öğretimi, zorunlu dersler ve Enstitü / Fakülte / Yüksekokul ve Rektörlük onaylı staj programları haricinde özel amaçlar ile yaz süresince yurtlarda kalmak isteyen öğrencilere yer verilmez.

Mezun öğrenciler yurtlarda kalabilir mi?

Mezun olan öğrenciler Üniversite yurtlarında kalamazlar.

Kimler yurtlar hakkında kapatma kararı verebilir?

Mütevelli Heyeti olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurtlar Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

Yurtların bakım onarım durumlarında ne yapılır?

Yurtlar Müdürlüğü gerek yarı yıl, gerekse de yaz tatillerinde göreceği lüzum ve ihtiyaç doğrultusunda (bakım-onarım, dahili planlama, vb.) yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.

Öğrencinin odasının değiştirilmesine kim karar verir?

Yurt Müdürleri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir ve gerekçelerini Yurtlar Müdürü’ne yazılı olarak bildirirler.

Refakatçi yurtta kalabilir mi?

Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.

Ziyaretçiler kabul edilir mi?

Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından Yurt İdaresi’ne kayıt yaptırması koşulu ile 08.30 – 22.30 saatleri arasında Yurt İdaresi tarafından belirlenen alanlarda misafir edilebilir.

Ziyaretçiler öğrenci odalarına girebilir mi?

Ziyaretçilerin öğrenci odalarına çıkmalarına veya odalarda konaklamalarına müsaade edilmez.

Ziyaretçiler kurallara uymazsa kim sorumlu tutulur?

Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.

Kurallara uymayan öğrenciler hakkında ne gibi işlem yürütülür?

Yurtlarda kalan (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dahil) tüm öğrencilerimiz, Avrasya Üniversitesi Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları ile Öğrenci Taahhütnamesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Belirtilen kurallara uyulmaması durumunda, İlke ve Kuralların ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.