AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite seçmeli derslerinin uygulama ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Avrasya Üniversitesi fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar.

 

Dayanak
MADDE 2 – Avrasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 
MADDE 3 – Bu Yönergede geçen,
a) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
b) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
c) İlgili Kurullar: Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarını ifade eder.
d) Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli” adı ve “AVS XXX” ve “XXX XXX” kodu altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
e) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu: Üniversite seçmeli derslerin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla tıp, fen, sanat, sosyal, edebiyat ve diğer bilim alanlarından Rektörlük tarafından görevlendirilmiş birisi başkan, on öğretim elemanından oluşan kuruldur.
f) E-ders: Elektronik ortamda verilen eşzamanlı ya da eşzamansız (senkron ya da asenkron) olarak işlenen derslerdir.
g) E-ders Değerlendirme Kurulu: Rektörlükçe oluşturulan bu kurul e-dersler için geliştirilen ders materyali ve hazırlanma tekniği hakkında tavsiyelerde bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ders Açma, Derse Kayıt,  Ders Değerlendirme ve Ders Tekrarlanma İlkeleri

MADDE 4 – Üniversite seçmeli derslerinin  açılması:

a- Üniversite Seçmeli dersleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının toplam AKTS yükünün en az yüzde yirmi beşinden oluşur. Bir birim tarafından ders planında bulundurulması gereken üniversite seçmeli ders sayısı en az 3 olmalıdır. Bir dersin öğrenci çalışma yükü ise 2-6 AKTS arasında olabilir.

b- Üniversite Seçmeli Dersi, e-ders olarak açılabilir.

c- Üniversite Seçmeli dersler ilgili kurullarca uygun görüldükten sonra hem güz, hem bahar döneminde açılabilir.

d- Niteliği, içeriği ve uygulama koşulları açısından ikinci öğretimde sürdürülmesi mümkün olmayan dersler sadece  I. öğretimde açılabilir.

e- Derse kayıt, öğrencinin internet üzerinden açılan tüm Üniversite Seçmeli listesinden seçim yapması  ve akademik danışmanın onayıyla  kesinleşir.

f- Bir öğretim yılında açılacak olan dersler en geç bir önceki yıl Mayıs ayının sonuna kadar ilgili kurulların kararlarıyla Rektörlüğe bildirilir.

g- Her bölüm kendi öğrencisinin seçeceği ders sayısı ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak diğer bölüm ve programlardan ilgili dersi seçecek öğrenciler için kontenjan önermek zorundadır. Üniversite Seçmeli havuzunda yer alacak derslerin ve öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinin koordinasyonu Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu’na aittir. Kurul, ilgili dekanlık ve müdürlüklerle koordinasyonu yürütür.

h- Dersin öğretim elemanı  ilgili bölüm kurulu kararı ile belirlenir.

i- “AVS XXX” kodlu Üniversite Seçmeli dersleri  Cuma günleri hariç her gün 16:00-18:00 saatleri arasında yapılır.  Öğrenciler kendi ders programları ile çalışmayacak şekilde ders seçiminde bulunurlar. E-dersler, hafta sonu da açılabilir.

j- Bölümler ders programlarında okuttukları zorunlu dersleri diğer bölümler için Üniversite Seçmeli Ders olarak önerebilirler.

k- Bölüm seçmeli dersleri ayrıca Üniversite Seçmeli dersler listesinde de yer alabilir. Bölüm zorunlu ve seçmeli dersleri Üniversite Seçmeli ders olarak okutulacaksa bölüm dışı kontenjan belirlenmelidir.

l- Üniversite Seçmeli Dersler, öğretim elemanlarının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

m- Üniversite Seçmeli Dersleri yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvime uygun olarak ara sınav ve final haftasında dersin yapıldığı gün ve saatlerinde yapılır. E-ders sınavları, ilgili öğretim elemanının eşgüdümünde gerektiğinde hafta sonu da yapılabilir.

n- Üniversite Seçmeli Dersler, dersi açan fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarının sağlayacağı derslik, salon veya diğer alanlarda verilir. Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır. Dersin idari sorumluluğu ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarındadır.

o- “AVS XXX” kodlu Üniversite Seçmeli Derslere kabul edilecek öğrenci sayısı en az 10’dur ve kontenjan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Gerekli durumda ilgili bölüm ve fakülte yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. E-derslerin öğrenci sayısı ÜSD Komisyonun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Aynı dersi birden fazla öğretim elemanının açması durumunda bu sayılar öğretim elemanı sayısı ile çarpılarak artırılabilir.

 

Üniversite Seçmeli Derslere Kayıt

MADDE 5 – Üniversite Seçmeli derslere kayıt aşağıdaki şekilde yapılır.

a- Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ders kayıtları başlamadan en az bir hafta önce tüm seçmeli dersler de dahil olmak üzere haftalık ders programlarını hazırlayarak öğrenci bilgi sistemine girerler.

b- Öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde yer alan Üniversite Seçmeli derslere kredilerini de dikkate alarak kayıt yaptırırlar. Öğrenciler tarafından seçilen dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile  değişiklik yapılabilir.

 

Üniversite Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması

MADDE 6 – Üniversite Seçmeli Derslerin değerlendirilmesi ve tekrarlanması aşağıdaki şekilde yapılır.

a- Üniversite Seçmeli Derslerin değerlendirilmesi Avrasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.

b- Yarıyıl içi değerlendirme notu; ara sınav, ödev, kısa sınav, proje ve benzer faaliyetlerin değerlendirilmesi ile olabileceği gibi uzaktan çevrimiçi (online) sınav da uygulanabilir. Ancak yarıyıl sonu sınavı bilgisayar ortamında çevrimiçi yapılması durumunda ilgili birim içerisinde belirlenmiş derslik, laboratuar veya benzeri bir ortamda öğretim elemanları gözetiminde yüz yüze yapılmak zorundadır.

c- Öğrenciler başarısız oldukları Üniversite Seçmeli Dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Başarısız olunan Üniversite Seçmeli yerine, başka bir Üniversite Seçmeli alınabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 7 – Bu yönergede belirtilmeyen konularda Avrasya Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 8 – Üniversite Seçmeli Dersleri ile ilgili düzenlemeler Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu ve fakültelerin/yüksekokulların/ meslek yüksekokullarının işbirliği ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – Bu yönerge, Avrasya Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – Bu yönerge hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.