Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Bilgiler

Yüksek Lisans Yol Haritası

1. Yüksek Lisans yapmaya hak kazanan öğrenci, ilgili evrakları ile Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne müracaat ederek kesin kaydını yaptırır.

2. Enstitüden Danışman Öneri Formunu, Öğretim üyeleri ve ders isimlerini alır. Yüksek Lisans Yol Haritasını inceler.

3. İlgili Anabilim Dalının bağlı bulunduğu fakülteye giderek danışman ve ders tercihinde bulunur.

4. Danışman atamasının ve ders onaylarının yapılabilmesi için Danışman Öneri Formunu doldurarak ilgili Ana Bilim Dalı öğretim üyelerine imzalatıp iki formu birden Bölüm Sekreterliği’ne elden teslim eder.

5. Danışman tercihinde, danışmanların anabilim dalı, çalışma alanı ve kontenjanını dikkate alarak bir tercihte bulunur.

6. Her yarıyılda alınacak dersler danışmanlar ile birlikte belirlenmeli ve ders kayıtları buna göre yapılmalıdır.

7. Danışmanın bilgisi dahilinde interaktif ortamda yapılan ders kaydı danışman tarafından en geç derslerin başlayacağı haftanın ilk günü onaylanır. Danışman tarafından onaylanmayan ders kapatılır.

8. Danışman Öneri Formları, Ana Bilim Dalında değerlendirildikten sonra Anabilim Dalı Başkanı tarafından toplu olarak dilekçe ekinde en geç derslerin başlamasının ikinci haftası sonuna kadar Enstitüye gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve öğrencilere aksini gerektiren bir durum olmaması halinde öğrencilerin birinci sırada seçtikleri akademik danışmanın ataması yapılır.

9. Öğrenci, Enstitü web sayfasında ilan edilen tarihler arasında gerekli ise ders ekleme-çıkarma işlemlerini yapar.

10. Kesin olarak aldığı derslerin saatlerini, ilgili öğretim üyesi ile görüşerek belirler.

11. Derslere devam zorunluluğu %70’tir.

12. Derslerin başarı notu (Vize x 0,4 + Final x 0,6) şeklinde hesaplanır.

13. Bir öğrenci, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak en az CC (70-74) almış olmalıdır.

14. Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine danışman önerisi, yönetmelik hükümlerine uygun şartların oluşması halinde, ABD Başkanı dilekçesi ve EYK kararı ile başka bir ders seçebilir.

15. Her öğrenci ders aşamasında birinci yarıyıl 12, ikinci yarıyıl 9 olmak üzere toplam 21 kredi ders ve ikinci dönem bir adet 2 kredilik seminer almak ve bu süreyi en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadır.

16. Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak tez öneri formunu doldurur ve tez aşamasına geçer. Bu süreç maksimum 3 yarıyıldır.

17. Toplamda Yüksek Lisans süresi maksimum 6 yarıyıldır.

Tez Teslim Yol Haritası

Tez Teslim Yol Haritası, Avrasya Üniversitesi  lisansüstü öğrencilerine ve danışmanlarına, tez teslim sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Tez teslim sürecinde yapılması gerekenler, sırası ile aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

1. Öğrenci “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu” nu doldurarak, danışman ve Enstitü Öğrenci İşlerine onaylattıktan sonra  5 (beş) adet tez ile birlikte Sağlık Bilimler Enstitüsüne teslim eder.

2. Tezin Enstitüye teslim edilmesinden sonra Enstitü Müdürlüğü “Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Belirleme Yazısı”nı ilgili anabilim dalı başkanlığına göndererek jürilerin belirlenmesini ister.

3. Anabilim dalı Başkanlığı Bölüm Kurulu Kararı ile “Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu”nu doldurarak Enstitüye bildirir.

4. Enstitü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığından gelen jüri önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunma sınavı jürisini kesinleştirir.

5. Enstitü Müdürlüğü, “Tez Savunma Sınavı Yazısı”nı doldurarak jüri üyelerine teslim etmek üzere, tezlerle birlikte ilgili Anabilim dalı Başkanlığına iletir.

6. Savunma sınavı tarihi ve yeri öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenilir.

7. Tez savunma sınavı, tezin ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde yapılmalıdır.

8. “Tez Savunma Tutanağı Formu” ve “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Sonuç Formu” sınav tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

9. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, jüri önünde savunduğu tezinin karton kapaklı bir örneğini, tez yazım kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını kontrol ettirmek üzere, savunma sınavına girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde “Tez Yazım İnceleme Formu” ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

10. İncelenmek üzere teslim edilen tez, incelendikten sonra inceleme sonucu ile birlikte en geç 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğünden doğrudan teslim alınmalıdır.

11. Öğrenci yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirtilen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Enstitüye “Tez Teslim Formu” ekinde teslim eder.

Tez Hakkında Düzeltme Verilmesi Durumunda:

12. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler belirtilmiş olan süreler içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu’nu doldurmalı ve Enstitü Müdürlüğüne yeniden başvuru yapmalıdır. Tez savunma tarihi öğrenci tarafından ilgili ABD’den öğrenilmelidir.

13. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaptıktan ve savunmasını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Tez Savunma Tutanağı Formunu Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu ekinde sınav tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmelidir.

14. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, jüri önünde savunduğu tezinin karton kapaklı bir örneğini Tez Yazılım Kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığını kontrol ettirmek üzere savunma sınavına girdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir.

15. Tezin tez yazım kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığının kontrol için Tez Yazım İnceleme Formu kullanılmalıdır. İncelenmek üzere teslim edilen tez ve inceleme sonucu, en geç 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğünden doğrudan alınmalıdır.

16. Öğrenci, yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar (5 adet), sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 2 Adet CD ile birlikte Enstitümüze teslim etmelidir. Tez Yazılım Kılavuzuna göre hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin teslim edilmesi için Tez Teslim Formu kullanılmalıdır.

17. Tezin tez yazılım kılavuzuna uygun yazılıp yazılmadığının kontrolü için web sayfamızda yer alan ‘Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazım Kılavuzu’ kullanılacaktır.

18. Tezin teslimi ile ilgili olarak, ‘Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Teslim Kılavuzu’ kullanılacaktır.

19. Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konuları düzenleyen maddelerine bakılabilir.

Öğrenci Yükümlülükleri (Tezlerin Hazırlanması ve Teslimi)

Tezler, kompakt disk ortamında elektronik olarak hazırlanarak, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu(EK-1) ile birlikte Enstitüye teslim edilecektir. Tezler, kesinlikle kağıt veya disket ortamında kabul edilmeyecektir.

A.Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması :

1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.

2- Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.

3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

4- Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.

6- Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

7- Yayımlama İzni ve Erteleme: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, tezlerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacak izin metnini de içerdiğinden, ayrıca bir izin formu doldurulmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları, “yayımlanmasına izin veriyorum” seçeneğini işaretleyerek EK-1A’ da görüldüğü gibi Formu düzenler.
Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda bulunulması gibi durumlarda; erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir.Bu durumda tez yazarı erteleme seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir. Form, EK-1B ’de görüldüğü gibi düzenlenir.

8- Özetler, biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

B. Kompakt Disklerin Hazırlanması:

1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 6’da yer almaktadır.

2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü/tıp fakültesi dekanlığı tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

3- Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.

4- Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.
Örnek :

Tam metin için referansno.pdf

Ekler için referansno.rar

5- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

6- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek Cd’ ye kaydedilmelidir.

Doktora Yeterlik Sınavlarının Uygulanması ile İlgili Usul ve Esaslar

YÖK, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliğinin 21 maddesi uyarınca yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, aşağıdaki esaslara göre Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yılda iki kez yapılır.

1. Kredilerini tamamlayan ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrencilerden Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilenler ise, en erken beşinci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciler, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınırlar.

2. Lisansüstü öğrenciler sınav dönemlerinden önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurularını yaparlar. Başvuru yapmayan öğrenci bir sonraki döneme kalır.

3. “Doktora Yeterlik Komitesi”, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapacak beş kişiden oluşur.

4. “Doktora Yeterlik Komitesi”nin başkanı, komitede bulunması halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanıdır. Anabilim Dalı Başkanının komitede bulunmaması halinde komite üyeleri kendi arasından bir üyeyi başkan seçer.

5. “Doktora Yeterlik Komitesi”, her öğrenci için üç kişiden oluşan “Yeterlik Sınavı Jürisi” kurar, sınavların yapılacağı gün ve saatleri belirler ve bunu yazılı olarak “Yeterlik Sınavı Jürisi” üyelerine duyurur. Danışman, “Yeterlik Sınavı Jürisi”nin tabii üyesidir. Herhangi bir aksamaya sebep olmaması için danışmanı görevli veya yurt dışında bulunan öğrencinin bu süre zarfındaki danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanlığınca yürütülür. Diğer jüri üyeleri üniversitedeki diğer öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca komite, belirlediği sınav jürisini, sınavların yapılacağı gün ve saatleri Enstitü’ye iletilmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına da bildirir.

6. Doktora yeterlik sınavına girecek öğrenci, danışmanı tarafından onaylanmış bir dilekçe ile birlikte Enstitüye başvurur. Enstitü, öğrencinin “Yeterlik Sınavı Jürisi”ni oluşturması için ilgili formu Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile “Doktora Yeterlik Komitesi” üyelerine gönderir. Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen “Yeterlik Sınavı Jürisi” Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitü Yönetim Kuruluna iletilir ve orada karara bağlanır. Doktora yeterlik sınavları, Doktora Yeterlik Komitesi Başkanı ve öğrencinin tez danışmanının işbirliği ile Yeterlik Komitesince düzenlenir ve yürütülür.

7. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihler arasında komitenin belirlediği gün ve saatlerde yapılır.

8. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, doktora yaptığı Anabilim Dalıyla ilgili sorular sorulur. Yazılı ve sözlü sınav notları, 100 tam puan üzerinden verilir. Her iki sınavın değerlendirilmesi sonucunda yazılı ve sözlü sınav not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

9. Yazılı sınav süresi en fazla 120 dakika, sözlü sınav süresi ise en az 30 en fazla 60 dakika olacaktır.

10. Yeterlik Sınavı Jürileri sınavları değerlendirdikten sonra “Yazılı ve Sözlü Sınav Tutanağını” belgelerle birlikte sınavlardan en geç iki gün sonra “Doktora Yeterlik Komitesi” ne iletir.

11. “Doktora Yeterlik Komitesi”, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını şekil ve usul şartları bakımından değerlendirerek öğrencilerin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, sınav sonuç raporu olarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına verilir. Anabilim Dalı Başkanlığı sınav sonucunu yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye iletir.

12. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır ve bu sınavda da başarısız olan öğrenci 2547 Sayılı Kanun’un 46. maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hakkı devam ederken öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

13. “Doktora Yeterlik Komitesi”, yeterlik sınavını başaran ve ders yükünü tamamlamış olsa bile Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin dördüncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise altıncı yarıyıldan sonra fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.