Araştırma Merkezleri

avrasya-universitesi-fen-edebiyat-slide-6

GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı

Merkezin amacı; gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda endüstrisinin problemlerini çözecek bilimsel ve uygulamalıçalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

avrasya-universitesi-yukseklisans-4

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı;  iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim dahil tüm programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek; uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu veözel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

avrasya-universitesi-lise-yaz-okulu-1

YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yenilikçilik ve girişimcilik alanında uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Üniversite bünyesindeki akademik birimlerin işbirliğine dayalı olarak, Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri geliştirerek projelendirme ve yenilikçi  iş girişimlerine dönüştürme yetkinliklerini artırmak, bu bağlamdaÜniversite öğretim kadrosu, Üniversitenin mezunları, öğrencileri ve özel sektör arasında bir iletişim ve işbirliği platformu yaratmak, yapılacak çalışmalarla Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlere girebilme kapasitelerini artırarak kısa vadede Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, orta ve uzun vadede ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak, girişimcilik kültürünüincelemek, gerekli koşulları ve koşullara ilişkin sorunları analiz etmek, çözüm önerileri geliştirmek, girişimciliğin gelişimi için arşiv, ihtisas kitaplığı ve vaka veri tabanı oluşturma ile girişimcilik konusunda açılacak eğitim-öğretim ve konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmaktır.

ulastirma2

ULAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında ulaştırma ile ilgili her alanda araştırma yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; inşaat mühendisliği, yöneylem araştırması, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve şehir planlama gibi disiplinler arası bir bilim olan ulaştırma biliminde gözlemsel, deneysel ve tecrübelere dayanan verileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerinin araştırılması, planlanması ve analizi ile ilgili konularda çalışmalar gerçekleştirmektir.

lifelong

YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ

Merkezin amacı; Avrasya Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında, gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeleri ile, kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak, Üniversitesinin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla sınıfta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek, yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen, yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen, çalışan, kurum ve işletmelere ulaşmak, Üniversite, kamu ve özel sektör ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve ulusal ekonominin küresel ekonomide rekabet edebilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkez bu amaçlar doğrultusunda, yeni bilimsel ve teknolojik bilgiyi ve gelişmeleri takip ederek bu yöndeki birikimini talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplumun ve ekonominin yararına sunmayı amaçlar. Yeni bilgi ve teknoloji eksikliliğinin olduğu ekonomik, yönetsel ve toplumsal sorunlara çözümler üretmek için faaliyetlerini planlar, düzenler ve yürütür. Bu faaliyetlerini, sürekli eğitimin standartlarını geliştirmeyi hedefleyerek gerçekleştirir.