Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyeleri ASEAD 2.  Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna Katıldı

21-23 Ekim 2017  tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda Prof. Dr. Asıf Yoldaş ve Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner, Avrasya Üniversitesini temsil etti.

Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner 1 oturuma başkanlık yaparken, diğer bir oturumda ise “İİBF Öğrencilerine Yönelik Araştırma Yöntemleri Tutum Ölçeği Geliştirilmesi” başlıklı bir bildiri sundu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemlerine dair tutumlarının belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirilen çalışmada, daha önce fenomenoloji deseninde yapılan ve üniversite öğrencilerinin araştırma yöntemlerine dair algılarını ortaya koyan bir nitel çalışma temelinde oluşturulmuş model test edildi.

Prof. Dr. Asıf Yoldaş ve Öğr. Görevlisi Haydar Özaydın’ın birlikte hazırladığı “Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Reklamların Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama” başlıklı çalışma ise Öğr. Görevlisi Haydar Özaydın tarafından sunuldu. Çalışmada sosyal medya üzerinden yapılan reklamların tüketicilerin satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiş olup, sosyal medyaya verilen reklamlarda tüketicilerin reklamlardan algıladığı bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik ve rahatsız edicilik faktörlerine göre satın alma niyetine etkisi incelenmiş oldu. Ayrıca Bilgilendirme, eğlence ve güvenilirliğin tüketici satın alma niyetini pozitif etkilediği, rahatsız edicilik faktörünün ise negatif etkilediği ortaya çıkmıştır. Böylece bu faktörlerin hangisinin daha fazla satın alma niyetine etkisi olduğunu anlayabilmek için karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu sonuca göre ise en fazla sosyal medya faktörlerinden eğlence faktörünün tüketicilerin satın alma niyetini etkilediği tespit edilmiştir.