Avrasya Üniversitesi 28-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü Devlet İktisat Üniversitesinde yapılan 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler kongresinde temsil edildi.

Üniversitemiz İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ ve Avrasya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinden Güneşhan SALİHOĞLU ve Emrah BOZKURT ile ortaklaşa hazırladıkları, “Siyasal Pazarlama Açısından İletişim Araçlarının Türk Seçmen Davranışları Üzerinde Demografik Faktörler Açısından Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama” ve “Türkiye’de Akademisyenlerin İş Yaşamında Yalnızlık Ve Örgütsel Sinizm Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” isimli iki bildiri ile üniversitemizi Azerbaycan Bakü Devlet İktisat Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinde temsil ettiler.

Güneş1

Söz konusu bildiriler; Öğr. Gör. Güneşhan SALİHOĞLU tarafından sunuldu. Bildirilerin güncel olması, Türk seçmeni ile ilgili olması ve Türkiye’de seçim arifesi olması dolayısıyla katılımcılar tarafından ilgi gördü. Oturuma Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Doğu Türkistanlı katılımcı akademisyenler iştirak ettiler. “Siyasal Pazarlama Açısından İletişim Araçlarının Türk Seçmen Davranışları Üzerine Etkisi”  isimli bildirinin sonucunda konuyla ilgili özet olarak şunlar ifade edildi.

“Siyasi Parti ve adayların sıkça kullandığı siyasal iletişim faaliyetleri seçmenleri amaçlarına ve hedef kitlelerinin fikirlerini istenilen doğrultuda yönlendirme isteklerine ulaşmalarında büyük avantajlar sağlamaktadır. Gerek siyasi kuruluşlar gerekse siyasi aktörler siyasal amaçlarına ulaşabilmek, rakiplerinden ve benzerlerinden farklı olduğunu gösterebilmek ve tercih edilebilmek adına en ince ayrıntısına kadar siyasal iletişim faaliyetleri planlamakta ve bunları kademe kademe yürütmektedirler. Söz konusu bu siyasal iletişim faaliyetlerinin çok büyük bir bölümü kitle iletişim araçları aracılığıyla hedef kitlelere ulaşmaktadır. Siyasal partilerin faaliyetlerinde başarılı olabilmesi için, kitle iletişim araçlarının seçmenlere etkisi yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Seçmenler üzerinde etkili olabileceği varsayılan siyasal iletişim araçları siyasal partiler için önem arz etmektedir.

Bu bağlamda siyasal iletişim araçlarının etkisi üzerine araştırmalar devam etmektedir. Söz konusu araştırmalarda iletişim araçlarının etkisinin demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği sonuçlarına varılmıştır. İşte bu görüşleri test etmek amacıyla Kastamonu örneğinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan seçmenlerin sosyal demografik özelliklerinin dağılımı, frekans analizi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Güneş2

Çalışmada sonuçlar, erkeklerin lehine bir farklılık gösterse de; örneklemin cinsiyet bakımından dengesiz bir dağılıma sahip olmadığı analiz yapılabilecek düzeyde bulunduğuna işaret etmektedir. Katılımcıların yaşı kategorize edildiğinde ise, çoğunluğun 26-39 (37,1%) yaş aralığında olduğu görülmektedir. Eğitim durumu açısından katılımcıların büyük çoğunluğunu üniversite (52,1%) mezunları oluşturmaktadır. Medeni duruma göre ortalama bir dağılım sergilendiği görülürken katılımcıların aylık geliri göz önünde bulunduğunda 1001-2000 TL gelire sahip olanların ağırlıkta (29,5%) olduğu gözlemlenmektedir.

Cinsiyete göre siyasal iletişim faaliyetlerinin etki düzeyinin dağılımına bakıldığında, kadın seçmenler erkeklere nazaran radyodan daha çok etkilenmektedir. Benzer şekilde yine kadın seçmenler gazeteden, internetten, sosyal medyadan, sinema ve tiyatrodan erkeklere nazaran daha çok etkilenirken, buna karşılık erkek seçmenlerin kadınlara nazaran siyasi parti toplantılarından daha çok etkilendikleri görülmektedir. Katılımcıların içinde bulundukları yaş kategorileri ile siyasal propagandalar, yüz yüze görüşmeler, radyo, internet, sosyal medya, resim, fotoğraf ve afişler ve sinema ve tiyatro anlamlı farklılık göstermektedir. lise mezunu seçmenlerin ise siyasal propagandalardan diğer eğitim düzeyindeki kişilere nazaran daha fazla etkilendiği görülmüştür. Yine eğitim düzeyine göre ele alındığında,  lise mezunu seçmenlerin kamuoyu araştırmaları ve anket sonuçlarından, seçim kampanyalarından, yüz yüze görüşmelerden internetten, sosyal medyadan, resim fotoğraf ve afişlerden, siyasi parti toplantılarından, açık hava toplantılarından diğer eğitim düzeyindeki seçmenlere nazaran daha çok etkilendiği ortaya konulmuştur.

Buna karşılık yüksek lisans mezunlarının televizyondan, doktora mezunlarının gazeteden daha çok etkilendiklerine rastlanmaktadır. Anket sorularını cevaplayan katılımcıların gelir durumu, siyasal iletişim faaliyetleri açısından anlamlı bir farklılığa neden olurken, araştırmaya katılan deneklerin medeni durumu ile siyasal iletişim faaliyetleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Sonuç olarak bu araştırma Kastamonu’da yaşayan ve seçmen yaşına ulaşmış insanlara, siyasal iletişim faaliyetlerinin etkisi demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte ve buna bağlı olarak ta iletişim teknolojilerin de hızla geliştiğini görmekteyiz. Buna bağlı olarak seçmenlerin davranışları ve alışkanlıkları da değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında siyasal partiler hedeflerine ulaşabilmeleri için seçmenlerin demografik özelliklerini göz önünde bulundurarak iletişim aracı seçmeleri ve buna yönelik stratejiler geliştirmeleri hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağı ifade edildi”.

Güneş3

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinin Kapsam ve Amacı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın öncülüğü ile 2003 yılından bu yana her yıl düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin 13.sü, 28-30 Ekim 2015 tarihleri arasında, Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrindeki Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşen bu kongre özetle Asya, Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk ve akraba toplulukların sosyo-kültürel, ekonomik, politik vb. durumlarını bilimsel çerçevede araştırıp bilgi üretimi ve birikimi ile her alanda işbirliği zeminlerini oluşturmayı amaçlayan bir faaliyettir. Türk Dünyası’nın başlıca merkezlerinden olan Bakü’de yapılan bu 13. Kongrede, Türk Dünyası’ndaki bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliği potansiyeli etraflıca tartışılmış ve yapılabilecekleri tebliğ halinde sunularak kayda geçilmiştir.

Kongrenin Oturum Konuları

Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, Din, Ekonomi, Maliye, Hukuk, İletişim, İstatistik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim, Eğitim Bilimleri, Çevresel Sorunlar ve Sağlık, Spor, Turizm, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans vb. başlıklar altında hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, Bilim Hakem Kurulu’nun onayını alınarak sunulmuştur. Kongrede sunulan bu tebliğler daha sonra derlenerek kongre kitabı şeklinde basılacaktır.

Kongrenin Onur Konukları

Kongreye Akademisyenler dışında Türk Dünyasının farklı yerlerinden gelen bir kısım devlet adamı, şirket yöneticisi, yazar ve sanatçı da kongreye katılıp düşüncelerini ve birikimlerini katılımcılar ile paylaşma fırsatı buldular. Onur konuklarının bazıları;

Alper COŞKUN  (T.C. Bakü Büyükelçisi), Düsen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri), Prof.Dr. A. Kılıçbay BİSENOV (Korkutata Kızılorda Devlet Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Edalet MURADOV (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Kantörö Ş. TOKTOMAMATOV (İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Muzaffer ELMAS (Sakarya Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER (Gazi Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Fadıl HOCA (Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Vladimer PAPAVA (Tiflis Devlet Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. A. Kemal ÇELEBİ (Celal Bayar Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Yusuf ULCAY (Uludağ Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Mahmut ÖZER (Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Aygün ATTAR (Giresun Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Filiz KILIÇ (Nevşehir Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Bolat MİRZALİYEV (Kazakistan-Çimkent Miras Üniversitesi Rektörü), Közhan YAZGAN (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı)

SAMSUNG CAMERA PICTURES